සුසානි නංගි

මේ සිද්දිය වෙනකොට සුසානි නංගි ලොකු ලමයෙක් වෙලා වැඩි  දවසක් ගත වෙලා තිබුනෙ නෑ. ඒ කාලෙ අපේ සිදුවෙන කායික වෙනස් වීම් නිසාම  අපි දෙන්නාගේම ස්පර්ශය ට අපි ගොඩක් ආසා උනා 

ගෙවල් වලින් සැක කලෙත් නැති නිසා මේ සම්බන්දය එයාට ගල් කපන තරම් දුරකට ගියා

සුසානි නංගියාගෙ 4ටෝ එකක් තමයි පහල තියෙන්නෙ